Διοικητική Πληροφόρηση – Reporting

Διοικητική Πληροφόρηση - Reporting

Το Γραφείο μας παρέχει πλήρεις υπηρεσίες σχετικά με τη Διοικητική Πληροφόρηση σε επιχειρήσεις με όραμα και αυξημένες ανάγκες παρακολούθησης της χρηματοοικονομικής λειτουργίας τους, με στόχο την αποτελεσματικής διαχείρισης των κεφαλαίων τους.

Ενδεικτικά, παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Σύνταξη προϋπολογισμού (budget) που θα περιλαμβάνει προϋπολογιστικό πρόγραμμα ταμειακών ροών (cash-flows) σε τριμηνιαία και ετήσια βάση και σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας
  • Ανάλυση των αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών καταστάσεων ανά σχετική περίοδο.
  • Σύνταξη έκθεσης ανάλυσης κόστους
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων της Εταιρείας.
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων προς τη Διοίκηση (Reporting) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή / και ΔΠΧΑ, ανάλογα με τις απαιτήσεις της Εταιρείας, σε μηνιαία, τριμηνιαία και εξαμηνιαία βάση.

Στα πλαίσια της υπηρεσίας διοικητικής πληροφόρησης, παρέχεται η επισκόπηση των υπαρχουσών διαδικασιών του συστήματος εσωτερικής οργάνωσης προκειμένου να αξιολογηθεί και σε περίπτωση, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, να γίνεται ανασχεδιασμός ή εξ-αρχής σχεδιασμός με βασικό στόχο την διασφάλιση:

  1. Της διαφάνειας των οικονομικών συναλλαγών και την ορθή και έγκαιρη αποτύπωσή τους στα λογιστικά βιβλία.
  2. Της ορθής λειτουργίας του κυκλώματος εμπορικής διαχείρισης.

LibertyESPA

taxprosgr-ESPA

Ώρες & ΠληροφορίεςΠληροφορίεςΕπικοινωνία

Tel: +30 210 300 2221
Tel: +30 210 681 5910
Fax: +30 210 300 2222