Υπηρεσίες

[heading size=»5″ heading_class=»content_heading»]Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων[/heading]

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων για κεφαλαιουχικές και προσωπικές Εταιρείες σύμφωνα με τα εν ισχύ Λογιστικά Πρότυπα όπως αυτά προδιαγράφονται από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014.

Παρέχουμε υπηρεσίες σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ID-100240522
[heading size=»5″ heading_class=»content_heading»]Υπηρεσίες υποστήριξης σε Φορολογικά θέματα και Σύνταξης Φορολογικών Δηλώσεων[/heading]

Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της πολύ καλής οργάνωσης του λογιστηρίου μιας επιχείρησης σύμφωνα με τις φορολογικές απαιτήσεις. Επιζητούμε το μέγιστο από την οργάνωση προσαρμόζοντάς την στις αλλαγές της Φορολογικής Νομοθεσίας σε βάθος χρόνου.

Παροχή υπηρεσιών Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων

instability-1237087
[heading size=»5″ heading_class=»content_heading»]Μισθοδοσία – Εργατικά[/heading]

Τα θέματα που άπτονται της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας στα πλαίσια της μισθοδοσίας μιας εταιρείας αποτελούν ένα σημαντικό και περίπλοκο τομέα για κάθε επιχείρηση.

Η έμπειρη ομάδα συνεργατών μας αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία της μισθοδοσίας της επιχείρησής σας.

Επιπρόσθετα παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση εκκρεμών υποθέσεων σχετικά με την Εργατική και Ασφαλιστική νομοθεσία.

[heading size=»5″ heading_class=»content_heading»]Εσωτερικός Έλεγχος[/heading]

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρακολούθησης της λειτουργίας του Οικονομικού Τμήματος ενός Νομικού Προσώπου, παρέχουμε υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου για τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών, βελτίωση των διαδικασιών και αποτροπή διαχειριστικών κινδύνων.

[heading size=»5″ heading_class=»content_heading»]Διοικητική Πληροφόρηση – Reporting[/heading]

Το Γραφείο μας παρέχει πλήρεις υπηρεσίες Διοικητικής Πληροφόρησης σε επιχειρήσεις με όραμα και αυξημένες ανάγκες παρακολούθησης της χρηματοοικονομικής λειτουργίας τους, με στόχο την αποτελεσματικής διαχείρισης των κεφαλαίων τους.

Ενδεικτικά παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Σύνταξη προϋπολογισμού (budget) που θα περιλαμβάνει προϋπολογιστικό πρόγραμμα ταμειακών ροών (cash-flows) σε τριμηνιαία και ετήσια βάση και σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας
Ανάλυση των αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών καταστάσεων ανά σχετική περίοδο.
Σύνταξη έκθεσης ανάλυσης κόστους
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων της Εταιρείας.
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων προς τη Διοίκηση (Reporting) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή / και ΔΠΧΑ, ανάλογα με τις απαιτήσεις της Εταιρείας, σε μηνιαία, τριμηνιαία και εξαμηνιαία βάση.
Στα πλαίσια της υπηρεσίας διοικητικής πληροφόρησης, παρέχεται η επισκόπηση των υπαρχουσών διαδικασιών του συστήματος εσωτερικής οργάνωσης προκειμένου να αξιολογηθεί και σε περίπτωση, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, να γίνεται ανασχεδιασμός ή εξ-αρχής σχεδιασμός με βασικό στόχο την διασφάλιση:

Της διαφάνειας των οικονομικών συναλλαγών και την ορθή και έγκαιρη αποτύπωσή τους στα λογιστικά βιβλία.
Της ορθής λειτουργίας του κυκλώματος εμπορικής διαχείρισης.

LibertyESPA

taxprosgr-ESPA

Ώρες & ΠληροφορίεςΠληροφορίεςΕπικοινωνία

Tel: +30 210 300 2221
Tel: +30 210 681 5910
Fax: +30 210 300 2222